07
Jun

บริษัทนิราวิลล์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด มอบเงินบริจาคให้โรงพยาบาลสมุทรสาคร

บริษัทนิราวิลล์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด โดยคุณสุวรรณี จินชาง ประธานบริหาร
มอบเงินบริจาคให้โรงพยาบาลสมุทรสาคร โดยมี นพ.โมลี วนิชสุวรรณ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมุทรสาคร เป็นผู้รับมอบ

S__10092589-602x602