บริษัท นิราวิลล์ วิลเลจ จำกัด

วันที่ 22 สิงหาคม พุทธศักราช 2565
บริษัท นิราวิลล์ วิลเลจ จำกัด
มอบเงิน 1,000,000 บาท
เพื่อสมทบกองทุน สร้าง “ศูนย์วิทยาการเวซศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ณ.อาคารมหิดลบำเพ็ญ ศิริราชมูลนิธิ
โรงพยาบาลศิริราช
ขอเชิญ ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ บิดามารดา ญาติสนิท มิตรสหายทุกท่านอนุโมทนา
บุญนี้ร่วมกัน 🙏🙏🙏✅💚✅💚🙏🙏🙏